මම ෆිගර් එක හදාගත්ත හැටි දැක්කම සමහරු පුදුම වුණා – මිසිස් ශ්‍රී ලංකා කිරුළ දිනූ සුමුදු ප්‍රසාදිනී

සිහින දකින්නට මෙන්ම ඒ සිහින සැබෑ කරගන්නට මිනිසුන්ට තිබෙන්නේ නොනිමි ආශාවකි. උත්සාහය උනන්දුව කැපවීමෙන්...