පිළියන්දල වෙඩි තැබීමට සයිකලේ පැදවූ ලොකු පැටී අත්අඩංගුවට – ඩුබායි සිට මධුෂ්ගෙන් ඕඩර් එක ලැබුණ හැටි කියයි

පිළියන්දල වෙඩි තැබීමට සයිකලේ පැදවූලොකු පැටී අත්අඩංගුවටඩුබායි සිට මධුෂ්ගෙන් ඕඩර් එක ලැබුණ හැටි කියයි...

ජනපතිට හූනියම් කිරීම හා එයට ජනපති දැක්වූ ප්‍රතිචාරය

ජනපතිට හූනියම් කිරීම හාඑයට ජනපති දැක්වූ ප්‍රතිචාරය ඊයේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තාවකින් කියැවුනේ පදවිය-කැබිතිගොල්ලෑ ප්‍රධාන මාර්ගය...