නාමල් සිරගත කිරීම නිසා රගර් ක‍්‍රීඩාවට අනාගතයක් නැති වෙලා -රෝහිත රාජපක්ෂ

නාමල් සිරගත කිරීම නිසා ලංකාවේ රගර් ක‍්‍රීඩාවට අනාගතයක් නැති වෙලා-රෝහිත රාජපක්ෂ හිටපු ජනපති පුත්...