විවාහ නැකැත් වේලාවේ සෝපානයේ හිරවුණාට නීතීඥ මනාලයා කිංස්බරි හෝටලේට නඩු දමයි

විවාහ නැකැත් වේලාවේ සෝපානයේ හිරවුණාටනීතීඥ මනාලයා කිංස්බරි හෝටලේට නඩු දමයි තමන්ගේ විවාහ මංගල දින...

මමයි ආපන ශාලා සංගමේ සභාපති කියා කලහ කළ පුද්ගලයා කොට්ටාව සතොසේදී අත්අඩංගුවට

කොට්ටාව මත්තෙගොඩ මාර්ගයේ පිහිටි ලංකා සතොස ලෙවි සලක ආහාරයට නුසුදුසු සහල් වර්ගයක් අලෙවි කළේ...

දසුන් නිශාන්ගේ මරණයට ශලනියි – සංදීපනීයි දෙන්නම වගකිව යුතුයි – දසුන්ගේ මව

දසුන් නිශාන්ගේ මරණයටශලනියි –  සංදීපනීයි දෙන්නම වගකිව යුතුයි– දසුන්ගේ මව පසුගියදා අනපේක්ෂිත ලෙස ජීවිතය...