කලගෙඩිහේනේදී වෑන් රියදුරුට පහරදුන් වීඅයිපී රථ වල සිටි අය අත්අඩංගුවට

කලගෙඩිහේන ප්‍රදේශයේදී ප්‍රභූ රථයකින් සහ ප්‍රභූ ආරක්ෂක රථයකින් පැමිණ වෑන් රථයකට පහරදීමේසිද්ධිය පසුගිය සතියේ...