පොලිස් කොමිසම මැදිහත්වී නිශාන්ත සිල්වාගේ ස්ථාන මාරුව අවලංගු ක‍ෙරේ

ලසන්ත ඝාතනය, කීත්නොයාර් පැහැරගැනීම ඇතුළු මාධ්‍යවේදී  හිංසන හා සුදු වෑන් පැහැරගැනීම් සම්බන්ධ විමර්ශන මෙහෙයවූ...