සියලුදෙනාටම සම ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කරපු එක ගැන සතුටුයි – අයියා බලන්න වැලිකඩ ගිය රෝහිත කියයි

CSN සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ඉන්න අයියා යෝෂිත රාජපක්ෂව බලන්න බාල සොහොයුරු රෝහිත රාජපක්ෂ...