වරිපනම් න‍ොග‍ෙවන්නන්ග‍ේ ද‍ේපළ රජයට පවරාගන්න නිය‍ෝග කරයි

වරිපනම් න‍ොග‍ෙවනා පුද්ගලයන්ග‍ේ ද‍ේපළ පවරා ගන්නා ල‍ෙස පළත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යය ෆයිසර්...

අරක්කු පරිභෝජනය වැඩිම රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාවත්

මත්ද්‍රව්‍යය සදහා ලංකාවේ ඒක් ග්‍රාමසේවා කොට්ථාශයක් වසරකට මිලියන 15ක් වියදම් කරනා බවට සමීක්ෂණයකින් ඹප්පු...

නුවරඑළියට එන වැඩි දෙනෙක් නොදන්න සුන්දර තැන් : ගැල්වේස් ලෑන්ඩ් උද්‍යානය සහ සඳ තැන්න

“නුවරඑළිය” කිව්වාම වැඩි දෙනෙක්ට ඒ ගැන අමුතුවෙන් පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලංකාවේ වැඩිම උෂ්ණත්වය...

අන්තර්ජාලයට අසභ්‍යය වීඩිය‍ෝව දැමීම නිසා පවුලම සියදිවි නසාගනියි

සිය දියණියග‍ේ අසභ්‍යය දර්ශණ අන්තර්ජාලයට එක් වීම හ‍ේතුව‍ෙන් පවුලක්ම සියදිවි හානිකරග‍ෙන තිබ්‍ෙ. ම‍ෙල‍ෙස මියග‍ෙස්...