මිනිස් වෙස්ගත් තිරිසන්නු පිරිසක් අහිංසක සත්තු මරන්කන අලුත් කතාවක් හෙළිවෙයි

පහුගිය කාලේ මුහුදු රාජාලියෙක් පනපිටින් හමගහලා මරා දාපු පුවතක් එක්ක අපේ රටේ ලොකු ආන්දෝලනයක්...