අකලංක ගන‍ේගම හා සචිනිග‍ේ Preshoot ජායාරූප ප‍ෙළ

හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකය‍ෙකු ගායකය‍ෙකු හා නිව්‍ෙදකය‍ෙකු වන අකලංක ගන‍ේගම හා සචිනිග‍ේ Preshoot ජායාරූප එකතුව බලන්න....

මළගෙදරට යනවා කියලා ගිය එක්දරු පියා අඩි තිස්පහක් ප‍්‍රපාතයකින් වැටිලා

ගිනිගත්හේන පොලිස් වසමට අයත් බැලැක්වෝටර් ප‍්‍රදේශයේ පදිංචි බාලකි‍්‍රෂ්ණන් කනගරාජ් නැමැති තිස්එක් හැවරදි එක් දරු...