පෙම්වතියගේ අඬ නිරුවත් ඡායාරූප ගමටම තැපැල් කළ සල්ලාල පෙම්වතා අපායට යන වැඩක් කර ගනී

බද්දේගම මීමැඩුම ගම්මානයේ තරුණියකගේ පෙම්වතා එයාගේ අඬ නිරුවත් ඡායාරූප අරගෙන. ඊටපස්සේ ඒවා ඒ පෙම්වතා...