හිටපු ජනාධිපතිනිය ගම්පහ රැස්වීමකට ඇවිත් යනකොට අමුතු කතාවක් කියලා

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදි තිබ්බ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වී අද උදේ තිබිලා තියෙනවා. ඒකට...