චීවරධාරිය‍ෙකු හා ද‍ෙද‍ෙන‍ෙකු හ‍ෙර‍ෝයින් ප්‍රවාහණය‍ේදී අත්අඩංගුවට

න‍ොච්චියාගම ප්‍රද‍ේශයට ක‍ොළඹ සිට පුත්තලම හරහා හ‍ෙර‍ෝයින් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි පුද්ගලයන් 3 ද‍ෙන‍ෙකු අනුරාධපුර...

යටිහිතේ කාමාසාවන් ඇති කාන්තාවන් සොයාගන්න හෑටි

යක්‍ෂ බලවේගයන් විවිධාකාර විදියට හඳුනගන්න පුළුවන්… කවුරුහරි මියගියාම ඒ කෙනා තමන්ගෙ ගෙදරට, දේපළ වස්තුන්ට,...

ජනාතා විමුක්ති ප‍ෙරමුණ මාලබ්‍ෙ ප‍ෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාල වලට එර‍ෙහි සටනට එක්ව්‍ෙ.

ජනතා විමුක්ති ප‍ෙරමුණු පාර්ලිම්‍ෙන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා මාලඹ්‍ෙ ප‍ෞද්ගලික ව‍ෛද්‍යය විද්‍යාලයට එර‍ෙහි සියලු...

තෙවරප්පෙරුම සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට

කළුතර මීගහතැන්න ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට බලහත්කාරයෙන් සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ චෝදනා මත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම...