සම්මාන උළෙලකදී වික්‍රම් ගාවට දුවගෙන ආපු තරුණයාට සංවේදී වූ වික්‍රම් කළ දෙයක්

මේ කියන්න යන්නේ ගොඩක් සංවේදී සිද්ධියක්. අපි ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා ෆිල්ම් ලෝකේ ඉන්න...