සුපිරි නිරූපිකා ටානියා මෙලීසාගේ පෞද්ගලික ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට (Photo)

ටානියා මෙලීසා ලංකාවේ සිටින නිරූපිකාවන්ගෙන් ඉහලම තලයේ සිටින දක්ෂ මෙන්ම සරාගී නිරූපිකාවක්. ප‍්‍රධාන පෙලේ...