අතුරුගිරිය ලඩියා සහ රණාලේ සමයං කරන්න ගිය මහා විනාශයක් පොලිසිය වලක්වයි

යතුරුපැදිකින් සම්පූර්ණ මුහුණ ආවරණය කර ගත් හිස්වැසුම් පැළද අතුරුගිරිය ශාන්තාලෝකගම අවමංගල්‍ය උත්සවයක් පවතින නිවසකදී...