කටාර් හි කුමරිය පිරිමි 7ක් සමග යහන‍ේ සිටියදී ක‍ොටු-වීඩිය‍ෝ සහිතයි

කටාර් රාජ්‍යයය‍ේ හිටපු අගමැති හමාඩ් බින් ජසීම් ජබ‍ෝර් අල් තානිග‍ේ දියණිය ශ‍ෙයිකා සල්වා(Shaikha Salwa)කුමරිය...