දිවංගත රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමන් පිළිබඳ මතක ආවර්ජනය – දේශපාලන යටගියාවේ මතක දෑ EP01

දිවංගත රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමන් පිළිබඳ මතක ආවර්ජනය – පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි – දේශපාලන යටගියාවේ මතක...