පෘථිවිය තමා වටේ කැරකෙන එක නතර උනොත් සිදු විය හැකි අපූර්ව සිදුවීම්

  අපේ අනුදැනුමකින් තොරව අපි නොදවනුවත්ව   සිදුවන සිදුවීම්  රැසක් තියනවා අද අපි ඔබත් එක්ක...

ශිරන්ති අගබිසවගේ සිරිලිය හොරකම දෙවර්ෂ පුර්ණ ආවර්ජනාව vlog 77

අපිට බොහොම ආඩම්බරයෙන් ඉතිහාසයේ ලියන්න පුළුවන් හරි සුන්දර සොරකම් කිහිපයක්ම ඉතිහාසයේ සිද්ද වුණා.. ඇත්තටම...