කලා ක්‍ෂේත්‍රය භාගයක් ගිලිලා ඉතුරු ටික ගිලෙන්න ඔන්න මෙන්න – මොරින් චාරුණි

මොරින් චාරුණි රිදී තිරයෙත් පුංචි තිරයෙත් වේදිකාවේත් එක ලෙස දස්කම් දැක්වූ තවමත් කලා ක්‍ෂේත්‍රයේ...

දුවෙකුට අම්මා කෙනෙක් වෙන්න ‍පොඩි කා‍ලේ ඉඳන්ම මම හීන මැව්වා – මුතු ඉමේෂා

මුතු ඉමේෂා නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළ ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගත් දක්ෂ නිරූපණ ශිල්පිනියකි. ඇය කාලයක් ක්ෂේත්‍රයේ දක්නට...