මන්ත්‍රී එඩ්වඩ් ගුණස්කරගේ හැදුනුම්පත ඉල්ලූ එස්.අයිට මාරුවක්

බඩල්ගම අලුගොල්ල පාලම විවෘත කළ අවස්ථාවේ ගමපහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රී එඩ්වඩ් ගුණස්කර මහතාගේ හැදුනුමපත...

එජාපයේ ඊළඟ මහලේකම් – අකිල නියෝජ්‍ය නායකකම් සාගලට හා රවීට රවීට ආයෙත් ඇමතිකමක් – මහින්දානන්ද හෙළි කරයි

එජාපයේ ඊළඟ මහලේකම් – අකිලනියෝජ්‍ය නායකකම් සාගලට හා රවීටරවීට ආයෙත් ඇමතිකමක්– මහින්දානන්ද හෙළි කරයි...

විනිසුරු ඉලංන්චේලියන් භාරගත් සැරයන් පවුලේ ලොකු දුව සාපෙළ ඉහළින්ම පාස්

විනිසුරු ඉලංන්චේලියන් භාරගත්සැරයන් පවුලේ ලොකු දුවසාපෙළ ඉහළින්ම පාස් පසුගිය වසරේ ලංකාවේ වාර්තාවූ හදවත් කම්පා...