අත්පත්‍රිකා බෙදූ ටියුෂන් ගුරාගේ පියා සහ සොයුරා අත්අඩංගුවට

රසායන විද්‍යා ප්‍රශ්න අත්පත්‍රිකා ටියුෂන් ගුරා අතුරුදන් පියා සහ සොයුරා අත්අඩංගුවට පෙරේදා පවත්වන්නට යෙදුණ...

සිලි බෑග් වෙනුවට ඉකෝ බෑග් ගෙනාවොත් ෆුඩ් සිටියෙන් පොයින්ට් 5 ක් කීල්ස් එකෙන් රුපියල් 4 ක්

සිලි බෑග් වෙනුවට ඉකෝ බෑග් ගෙනාවොත් ෆුඩ් සිටියෙන් පොයින්ට් 5 ක්කීල්ස් එකෙන් රුපියල් 4...

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා ප්‍රශ්න කලින් දුන්නැයි කීම ටියුෂන් සර්ගේ මාකටින් වැඩක්ද?

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා ප්‍රශ්න කලින් දුන්නැයි කීම ටියුෂන් සර්ගේ මාකටින් වැඩක්ද? මේ දිනවල...

Athula Amaya Belated Wedding

අතුල අමායා පසු විවාහයගායක අතුල අධිකාරි සමග නිරූපිකා අමායා විවාහවී කලක් ගතවුවත් ඔවුනගේ මංගල...