හම්බන්තොට කලබලයට බන්ධනාගාරගතවූ හිමිවරුන් බලන්න මහ සඟරුවන වඩිති

හම්බන්තොට විරෝධතා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට සැකපිට අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින...