තරුණ මවට අතවර කරන්න බැරිවූ තැන උකුලේ සිටි දරුවා වතුරේ ගිල්වා මරාදාලා

තරුණ මවට අතවර කරන්න බැරිවූ තැනඋකුලේ සිටි දරුවා උදුරාගෙන ගොස්වතුරේ ගිල්වා මරාදාලා කතරගම මැණික්පුරගම...

බලෙන් රූම් එක්ක යන්න හැදූ පෙම්වතා පදවමින් සිටි බයික් එකින් පැන්න පෙම්වතියට බරපතලයි

බලෙන් රූම් එක්ක යන්න හැදූ පෙම්වතා පදවමින් සිටි බයික් එකින් පැන්න පෙම්වතියට බරපතලයි තමා...