අගමැතිවරයා එක්ක සෙල්ෆි ගැසූ ත්‍රීකුණාමලේ සිසුන් අතේ ජංගම දුරකථන තිබීම ගැන කතාබහක්

අගමැතිවරයා සමග සෙල්ෆි ගැසූත්‍රී මලේ පාසල් දරුවන් අතේ ජංගම දුරකථන තිබීම ගැන කතාබහක් මේ...