දිවුලපිටියේ පස් ප්‍රශ්නයට රංජන් සහ ඉන්දික අනුරුද්ධ ගැටෙයි

දිවුලපිටිය ප්‍රා දේශීය සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම එම ප්‍ර දේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැතුවුණා. එම රැස්වීම...