සිව් දෙනෙකු මිය යෑමට හේතුව හෙළි වෙයි – හඳුනාගත් ‘එන්නත’ භාවිතා නොකරන ලෙස රෝහල්වලට දන්වයි

කොළඹ ජාතික රෝහලේ හෘද ඒකකයේ පසුගිය 28 දින හදවත් සැත්කම්වලට ලක් කෙරනු රෝගීන් 06...