අගමැති ගිය ගමන

අනුරාධපුර ශ‍්‍රි සාරානන්ද පිරිවෙන් නායක හිමියන් මෙන්ම ගිරාඹේ ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ ජාතික භික්ෂු පෙරමුණේ...

විගන‍ේශ්වරන් උතුරට ව‍ෙනත් ජාතීන්ග‍ේ ජනයා රජය විසින් පදිංචි කරවන බව කැනඩාවට කියයි

උතුරු පලාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී.විගන‍ේශ්වරන් උතුරු පළාත තුල ව‍ෙනත් පළාත් වල ජනතාව රජය විසින්...