කිරි කජු කෑම

අවුරුදු උණුසුමත් ගෙවිල ගිහිල්ල සතියක් වෙනවා. දැන් ඉතින් කට්ටිය පුරුදු වැඩ රාජකාරිවලට බැහැල, තවත්...