හැම කටයුත්තකටම වඩා මට මගේ පවුල වටිනවා – ෆ්ලෑෂ් බෑක් නායක රොෂාන් ප්‍රනාන්දු

සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ නව ප්‍රවණතා සොයායමින් සිය සංගීත ලෝලීන් වෙනුවෙන්ම  ගී නිර්මාණකරණයේ  නියැළෙන ඔහු නිර්මාණ...