ශ්‍රී ලංකා පොදු ප්‍රවාහනයේ පෙරළියක් කරමින් ගූගල් ට්‍රාන්සිට් සේවාව ශ්‍රී ලංකාවට.!

මෙරට පොදු ප්‍රවාහන සේවාව භාවිතා කරන ලක්ෂ ගණනක් වන ජනතාවගේ ගමනාගමන විකල්ප වැඩි දියුණු කරමින් ගූගල් ට්‍රාන්සිට් (Google Transit) සේවාව ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දී තිබේ.

ගූගල් ට්‍රාන්සිට් සේවාව යනු ගූගල් සමාගම විසින් සිය පාරිශීලක ජනතාවට නොමිළයේ ලබා දෙන තවත් සේවාවකි. එය ගමනාගමනයේදි නිවැරදි, කෙටි මෙන්ම මාර්ග තදබදය අඩු මාර්ග තෝරා ගැනීමට භාවිතා කරනා ගූගල් මැප්ස් (Google Maps) සේවාවටම අනුබද

Source From nethgossip
Author: 19

Powered by WPeMatico