යෝෂිතගේ කළින් පෙම්වතිය යසාරා මව් පදවියට

uE;l§ fndfyda msßilf.a l;dnyg ,lajq hidrd wfíkdhl újdy Èúhg md ;enqfõ .sh wjqreoafoa’

weh újdy jqfKa jiSï ;dcqãka fukau hidrdf.a l.hs’

hidrd fïjk úg .¾NkSNdjhg meñK ;sfnkjd’

ta ms.ska ” My 6 Pack vs Her 1 Pack” hkqfjka igykla fhdod ;snqfKa fuf,iska’

Source From lakhirugossip
Author: LankaE Gossip

Powered by WPeMatico