මන්ත්‍රී විශ්‍රාම වැටුප රුපියල් 15,000කින් වැඩි කරගන්න කැබිනට් යෝජනාවක්..!

සියලුම විශ්‍රාමික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප රුපියල් 15,000ක දීමනාවක් ඔස්සේ වැඩි කිරීමට අනුමැතිය ඉල්ලා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙන බව වාර්තාවේ.

ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර තිබේ.

1977 අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විශ්‍රාම වැටුප් පනත

Source From nethgossip
Author: 14

Powered by WPeMatico