පොකට්කාරයා යටගියා දුෂ්ටයා උඩ ආවා….

අහම්බෙන් රංගනයට පැමිණ එයම තමන්ගේ ජීවිතය කරගත්ත කෙනකු ගැන ඔබට දැන ගන්නට අවශ්‍ය නම් අද My Path කියවන්න. සිංහල සිනමා වංශ කතාවේ, දුෂ්ට චරි

Source From saaravita
Author: ishan.ufa@gmail.com

Powered by WPeMatico