පාසලේ මත්පැන් සාදය දුරදිග යයි – 8ක් රෝහලේ

ñyska;f,a k.rfha mdi,l isiqka msßila u;ameka mdkh lr wêl f,i u;aùfuka ñyska;,h frday,g we;=,;a lr ;sfnkjd’

isiqka 8 fofkla frday,a.;lr we;s w;r fuu msßi mdi, ;=, Bfha^22& WmkaÈk idohla mj;ajd we;s njhs jd¾;djkafka’

tu WmkaÈk idoh w;r;=r u;ameka mdkhlr we;s w;r Tjqka wêlf,i u;aùu fya;=fjka mdif,a .=rejreka úiska Tjqka frday,a.;lr we;s njhs jd¾;d jkafka’

Source From lakhirugossip
Author: LankaE Gossip

Powered by WPeMatico