පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් කියා රවටා කඩවලින් සල්ලි ඉල්ලන පිරිසක්

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ නිලධාරින් ලෙස දුරකතන ඇමතුම් දී පාරිභෝගික භාණ්ඩ අලෙවියේ වැරදි සඳහා නඩු නොපැවරිමට වෙළඳසල්වලින් මුදල් ඉල්ලන වංචනික පුද්ගලයින් පිළිබඳව තොරතුරු ලැබී
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico