තාත්තා මැරුණ දවසේ ටීවී එකින් සිංදු ඉල්ලන පුතා

https://www.gossiplankanews.com/2019/10/son-song-request-tv-father-dies.html

සුගිය සතියේ රූපවාහිනී නාලිකාවක ගීත ඉල්ලුම් කරන වැඩසටහනකදී නරඹන්නෙකුගෙන් ලැබුණ ඇමතුමක් පිළිබද අසාමාන්‍යතාවයක් හදුනාගන්නට ලැබේ.
තමා අද නිවාඩු දවසේ වීවේකයෙන් සිටිමින් ගීතයක් ඉල්ලුම් කරන බවත්
  Read More>>

Source From gossiplankanews
Author:

Powered by WPeMatico