අැඟ ලස්සන නම් බිකිනිය අැන්දම මොකද – ආක්ෂා

wdlaId”’ fudlo fï ojiaj, lrkafka @ ï”’ï”” ñhqisla ùãfhda lSmhlau” ß,Sia fjkak ;sfhkjd’ ta foajÆ;a tlal ;j jev lSmhlau tkak ;sfhkjd”

wdfhu;a fï udfi wka;sug uu bkaÈhdjg hkjd’ uq,skau bkaÈhdjg .sfha fldhs ld‍f,Èo@ uu uq,skau bkaÈhdjg .sfha iaj¾Kjdysksfha f*%Kaâia lshk v%dud tl ksihs’ ta 2010 wjqreoafoÈ ú;r’ tal ;uhs uf.a uq,au kdgHh’ taflÈ ug fndfyda wh y÷kd.kak ,enqKd’ taflka miafia uu lSm j;djlau udi y;r mylg bkaÈhdjg .shd’ wdfha wdjd’

bkaÈhdfõ jevj,g;a wdlaId iïnkaO jqKd fkao@ uq,ska uu bkaÈhdfõ Ñ;%mghl rÛmEjd’ Bg miafia ug tfyu oejeka; Ñ;%mgj,g iïnkaO fjkak kï ,enqfKa kE’ Bg miafia uu ,xldjg weú;a kegqï ;r.hlg bÈßm;a jqK ksid bkaÈhdj;a tlal ;snqKq iïnkaOh álla wvqjqKd’ bkaÈhdfõ Ñ;%mghlg odhl fjk tl f,ais kE’ talg olaI;djh jf.au jdikdj;a ;sfhkak ´fka’ bkaÈhdfõ fmdä jevlg iïnkaO ùu;a yß wudrehs’

NdId lSmhla bf.k .;af; fldfyduo@ ug NdId ;=k y;rla mq¿jka’ fmdä ldf,a b|kau ´kEu fohla uu gla.d,d bf.k .kakjd’ uf.a wïñ uqia,sï ldka;djla’ ;d;a;S fn!oaO’ b;ska uf.a wïñf.a mqjf,a whg oñ< NdIdj l;dlrkak mq¿jka' yskaÈ l;d lrkak mq¿jka' ud;a pQá ldf,a b|ka ta foaj,a l;dl. mdkak wdrdOkdjla ,enqfKd;a tal ndr.kakjdo@ fyd| pß;hla kï” fyd| wOHlaIljrfhl=f.a fyd| Ñ;%mghlakï uu ta .ek ys;kjd’ wvksrej;a fjkjd lshkafka uq¿ we.u fmkajkjd lshk tl fkfjhsfka’ ;ukaf.a ,iaik fmkakk tlhs’ ;ukag ,iaik we.la ;sfhkjd kï ìlsks tlla jqK;a w¢kak ,eÊc fjkak ´fka kE’

Tn u;ameka fndk fl,af,la lsh,d Tnu lsh,d ;snqKd@ úfYaIfhka fld

Source From lakhirugossip
Author: LankaE Gossip

Powered by WPeMatico