අලුත් අවුරුද්දට හැඩවුනු ගම්බද ලලනාවිය. හන්සනී නිසංසලාගේ ඡායාරූප එකතුව..!

ඡායාරූප – කසුන් නිරෝධක  (0710 332038 / 0757 620153)
නිරූපනය – හංසනී නිසන්සලා

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source From nethgossip
Author: 21

Powered by WPeMatico